Forskningsmetodik för nybörjare

Ikon

Just another WordPress.com weblog

Urval

Hur ska man välja ut de personer (eller andra ”enheter”*) som man vill undersöka?

Det beror förstås på den fråga man vill besvara. Om man är angelägen om att kunna generalisera så bör man anstränga sig till att få ett representativt urval. Om man vill göra en fördjupad analys av ganska unika förhållanden (ex. hur är det att vårda en nära anhörig i livets slutskede?) så kanske man ska göra en kvalitativ analys av ett fåtal informanter som har upplevt just detta. 

För att kunna generalisera så är följande resonemang lite att tänka på. Man bör dra ett representativt stickprov från den population man vill generalisera till. Om man har råd och är ”riktig” forskare kan man vända sig till SPAR och be att få ett utdrag ur personregistret. Om man nu inte är riktig forskare så kan man ändå uppnå liknande stickprov (i varje fall när det gäller barn- och ungdom) genom att dra stickprov från skolor / förskolor. Man kan exempelvis slumpvis dra några skolor från Stockholmsregionen och från dessa skolor slumpvis dra några klasser och där välja exempelvis ”var 5:e elev på klasslistan”. Detta ger ett resultat som inte bör avvika avsevärt från om man hade gjort ett urvalsförfarande med hjälp av personregister.

Också om man inte har för avsikt att generalisera till en större population så bör man i ”det lilla” arbeta med ett stickprovstänkande. Om man exempelvis vill studera ”barns lek i olika utemiljöer” så är ett förfarande att man filmar barnens lek baserat i olika ”fokusbarns” aktiviteter. Detta innebär att man utifrån barngruppen drar ett urval barn som man tänker följa i en bestämd ordning. Först videofilmar jag ”Anna” 10 minuter, sedan videofilmar jag ”Britta” 10 minuter, och sen videofilmar jag ”Calle” 10 minuter. Detta förfaringssätt gör att de situationer jag får med i filmerna blir ett representativt urval av barnens dag. Tider av ”icke-lek” och sådant som man kan uppfatta som mindre intressant lek får sin beskärda del, och barnens aktiviteter beskrivs på ett neutralt sätt.

* En av mina studenter ville studera böcker för små barn ur ett genusperspektiv, och för detta syfte var alltså ”böcker” enheten.

Annonser

Filed under: Undersökningspersoner mm,